Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Доколо̄к бэе бэгэдэ̄внэдукин-дэ̄,бо̄тургуннэдукин-дэ̄, кэтэ бэел Ӣсӯс Кир…
Тадӯбо̄турня̄н, андагадяна, гунчэ̄: «Сӣ гунде…
бо̄тур, Ӣрод ю̄врӣн умун инэӈӣ дюлэдӯн…
Умнэ̄бо̄тур, Ӣсӯстыкӣ дагамакса̄, Нуӈандукин…
Упкат бэел до̄лдыда̄тынбо̄туригды̄т тӯрэ̄чилчэ̄: «Иудеил, Иеруса…
Сӣнмавча̄ алагӯвумнӣбо̄турдю̄р дукувурин.
… империян тэгэмэ̄рин Нерон биӈэхӣн,бо̄турЭлэкэсипты Дукувунми дукуча̄ гунмувк…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64