Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Доколо̄к бэе бэгэдэ̄внэдукин-дэ̄,бо̄тургуннэдукин-дэ̄, кэтэ бэел Ӣсӯс Кир…
Бэгсэл, сагды̄гӯмал-да̄бо̄турИоа̄ннӯн бэркэвэтын ичэксэ̄л, со̄хи…
бо̄тур-кэ Нуӈандӯн гунчэ̄: «Упкат-кат Син…
бо̄тур, мӯрэ̄лӣ ичэчиксэ̄, Иоа̄н эниндул…
бо̄турмэ̄нин эе̄тнэлӣн, нуӈанма̄н тэлэвун…
бо̄тур, Ӣсӯс сӣнмавча̄ алагӯвумнӣн, Н…
Тадӯ Симонбо̄тур, Дю̄нми гунмурӣ Пома, Галилеядӯ б…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64