Частотность: 0,096% (117 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тэгэмэ̄р (3), умунтын (3), а̄чин (2), бичэ̄н (2), бэел (2), ӣсӯс (2), киристо̄спа (2), нуӈан (2), умун (2), а̄гкӣчитын (1), адагача̄ (1), айда̄н (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: а̄чин (4), нуӈан (3), анӈанӣчӣ (2), бичэ̄ (2), бичэ̄н (2), бэевэ (2), дахивча̄ (2), сӣнмавча̄ (2), сэвэкӣ (2), тарит (2), тэгэмэ̄р (2), умунтын (2); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. бывший[A]-SG-NOM-POSS.3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…хӣмнӣлин бэгинтын Не̄ман гэрбӣчӣбичэ̄н.
…̄ Ӣсӯспа дявӯчада̄н эӈэхӣн а̄чинбичэ̄н.
…ӈан надан омолгичӣ, илан хуна̄дичӣбичэ̄н.
…̄ит тэтывчэ̄ ахӣӈа̄ткачӣн ичэдэчӣбичэ̄н.
Ӈӣ-кэт дюлэдӯн нуӈан буруйъя а̄чинбичэ̄н, ӈӯӈнэт бидерӣ, Сэвэкӣвэ до̄лчат…
…анӈанӣлдӯ Гополия Иудадӯ тэгэмэ̄рбичэ̄н.
Тыгэлдук умунтын хэгдытмэрбичэ̄н, тар тыгэ дя̄н дю̄р чучимал огухил …
(скрыть контекст)

Форма бичэ̄н встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)115
Итого116