Частотность: 0,037% (45 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: иов (2), ичэрэ (2), киристо̄с (2), нуӈандӯн (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), бичэ̄ (1), бокотолво̄н (1), бэе (1), бэелвэ (1), до̄лчатта (1), дя̄рив (1), исраиль (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈан (2), алтатчача̄ (1), амардӯн (1), бӣ (1), бичэ̄н (1), бӯчэ̄ (1), бэгин (1), бэгсэлтын (1), гакса̄ (1), ге̄ (1), дукувча̄ (1), ӣксэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Киристо̄с кэ̄не̄вумнэк таргачӣнбиргэвээӈэ̄тын-ӈӯ ичэрэ бичэ̄?»
…мучӯкал; сӣ, итывав энэ дялувдяра,биргэвэмэ̄ндӯви ганни.
Иовбиргэвэичэнэн амардӯн.
…ӈнанча̄, Сэвэкӣвэ энэлӣт до̄лчаттабиргэвэичэдечэ̄ бичэ̄; Сэвэкӣ нуӈанма̄н ми…
…дӯ тэгэвкэ̄ниӈкин, тадӯ будэлэ̄вэрбиргэвэичэдэ̄тын.
…инэӈӣлдуктын инэӈмэ̄ндэлэ̄н ахака̄нбиргэвэичэчэ̄вун Сӣ экэл гунчэрэ.
…ӯннэдӯвэр эмэ̄нмучэ̄л евреил хэгдыбиргэвэичэдерэ, тырэвдерэ.
(скрыть контекст)

Форма биргэвэ встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)45
Итого45