Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (6), упкат (2), авады-вэл (1), алагӯдяча̄ (1), арчача̄л (1), бӣ (1), бичэ̄л (1), бӯрдӯ (1), бэркэтмэрит (1), ва̄вча̄ла̄н (1), городылдӯ (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (3), городтӯ (3), ӈэ̄рӣндӯ (2), август (1), бичэ̄л (1), булэхэлтын (1), бургадут (1), бэелдӯ (1), бэелдук (1), галилеядӯ (1), дагамадяран (1), до̄лдыча̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

… городылдӯ тадук Галатия дӯннэдӯнбидерӣлКиристо̄спа тэде̄рӣлдӯ, тадук нуӈа…
…уӈартын ӈэнэллӣтын дюлэдӯн бӯрдӯбидерӣлбэел — кэтэ бӯрче̄рва бумӯкилдукты…
… хэгдыл дёломол олдо̄чӣл городылдӯбидерӣлсо̄ эӈэхӣл тэгэ̄лдулӣ улгучэ̄нчэ̄л…
…са̄малкӣн ичэвдеӈэ̄н; тадӯ бугадӯбидерӣлупкат тэгэ̄л соӈолдёӈо̄тын тадук Сэв…
…сундӯ, хутэлдӯхун, горо дӯннэлдӯбидерӣлбэелдӯ-дэ̄ — Бэгин, митӈӣ Сэвэкӣӈ…
Тар городтӯбидерӣлкэтэ самарияче̄р ахӣ улгучэ̄ннэдуки…
…ӯвэр-дэ̄ сэвэрдӯвэр, нонон умундӯбидерӣлтэгэ̄л сэвэрдӯтын, ня̄н хулганӣвки…
(скрыть контекст)

Форма бидерӣл встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)46
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого47