Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (6), упкат (2), авады-вэл (1), алагӯдяча̄ (1), арчача̄л (1), бӣ (1), бичэ̄л (1), бӯрдӯ (1), бэркэтмэрит (1), ва̄вча̄ла̄н (1), городылдӯ (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (3), городтӯ (3), ӈэ̄рӣндӯ (2), август (1), бичэ̄л (1), булэхэлтын (1), бургадут (1), бэелдӯ (1), бэелдук (1), галилеядӯ (1), дагамадяран (1), до̄лдыча̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ӣтын, со̄ткӯма булэхэлтын мурэ̄лӣбидерӣлхуӈтул тэгэ̄л бичэ̄л: севергидэ̄дӯ …
…ӈа̄тын, Синэ-дэ̄, Иерусалӣм, синдӯбидерӣлбэеӈилвэс-дэ̄ манадяӈа̄тын, упкатпа …
…н, Рим тэгэмэ̄рин Август дӯннэдӯвибидерӣлбэелвэ̄н упкатпатын таӈда̄тын ипкэчэ…
… хэгдыл дёломол олдо̄чӣл городылдӯбидерӣлсо̄ эӈэхӣл тэгэ̄лдулӣ улгучэ̄нчэ̄л…
…сундӯ, хутэлдӯхун, горо дӯннэлдӯбидерӣлбэелдӯ-дэ̄ — Бэгин, митӈӣ Сэвэкӣӈ…
Эр бӣ городтӯбидерӣлхунӣл мӯлэкӣт ю̄ктэӈитын дагадӯн…
Тар городтӯбидерӣлкэтэ самарияче̄р ахӣ улгучэ̄ннэдуки…
(скрыть контекст)

Форма бидерӣл встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)46
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого47