Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (6), упкат (2), авады-вэл (1), алагӯдяча̄ (1), арчача̄л (1), бӣ (1), бичэ̄л (1), бӯрдӯ (1), бэркэтмэрит (1), ва̄вча̄ла̄н (1), городылдӯ (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (3), городтӯ (3), ӈэ̄рӣндӯ (2), август (1), бичэ̄л (1), булэхэлтын (1), бургадут (1), бэелдӯ (1), бэелдук (1), галилеядӯ (1), дагамадяран (1), до̄лдыча̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Хуӈтул сэвэкӣлдӯ — сунэ мӯрэлӣбидерӣлтэгэ̄л сэвэкӣлдӯтын экэллу хулгара…
…н, Рим тэгэмэ̄рин Август дӯннэдӯвибидерӣлбэелвэ̄н упкатпатын таӈда̄тын ипкэчэ…
…ла̄н, евреил бэгсэлтын ИерусалӣмдӯбидерӣлӢсӯспа тэде̄дерӣл бэелвэ ахактана…
…э, Иса̄к нуӈанма̄н э̄рӣчэ̄, мэ̄ртынбидерӣлдӯннэӈдуктын, Хана̄ндук, эдэ̄н ахӣ…
…уӈартын ӈэнэллӣтын дюлэдӯн бӯрдӯбидерӣлбэел — кэтэ бӯрче̄рва бумӯкилдукты…
…кӣ тэдэвумнӣлин, эмэксэ̄л, ӈӯӈнэтбидерӣлбэелдук эрӯл бэелвэ хуетчэӈэ̄тын, т…
Бэгин, тар городтӯ дя̄н-мал ӈӯӈнэтбидерӣлбэел бихиктын, городпа эӈэ̄тви а̄чин…
(скрыть контекст)

Форма бидерӣл встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)46
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого47