Частотность: 0,387% (469 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (34), со (18), нуӈан (7), сэвэкӣ (7), ая (6), ихиврӣ (6), баян (5), тадук (5), тӯрэ̄нмэ̄н (5), ӣсӯс (4), а̄чин (3), бичэ̄ (3); показать все.

Наиболее частые правые соседи: тар (12), сэвэкӣ (9), бичэ̄ (7), ихиврӣ (6), муданин (5), бими (4), бихинны (4), бэел (4), нуӈан (4), со̄хӣрӣва̄н (4), бидечэ̄ (3), бисэ̄ (3); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. колыбель[N]:cn-SG-ACC.NDEF
  2. человек[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Сэвэкӣ Исраильвабэеэкӣчин бирэ дӯннэлӣ Хуларӣн Ла̄м…
… гунчэ̄л: «Сӣ мэ̄нни элэ̄ эмэмэ̄ктэбэебинэ, мундӯ э̄ва о̄рӣвавун нюӈнӣд…
…ё̄м; эхиткэ̄н-кэ талӣ миндӯ ӈӯӈнэбэетоӈоллон итыга̄вдяран, тара̄ Бэгин, …
…нуӈан са̄рӣ, дяличӣ-да̄, толкинма,бэеэхӣвэ̄н тыллэ-дэ̄ тыливкэ̄нивкӣ,
…и дюлэ̄скӣ даринакин-ка — тар ӣчэ̄бэеӣникин эмэ̄нмудеӈэ̄н.
…а бэевэ, Тимопейвэ, бакалдыча̄н, тарбэенуӈанӈӣн тоӈно гиркин о̄ча̄н.
…тара̄ лококол, тэ̄лӣ кулӣн аркинанбэе, тартыкӣ ичэхинэкин, этэ̄н будэ».
(скрыть контекст)

Форма бэе встречается в 29 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)6
Ая ӈинакин (2012)1
Бадялакӣ-апа̄ (2011)18
Букатырь (2012)1
Гарпарикан-мата (1980)32
Картус (2011)4
Киӈгит (2012)2
Мэӈрундя-мата (1981)7
Ӈинакин бэе гиркӣн (2012)4
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)4
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)2
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)6
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)10
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)295
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)4
Сиктэнэй (1988)5
Со бэе Эринындя-мата (1981)16
Сулугды (2011)2
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хо̄ бэе (2011)10
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)6
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)10
Чинанай Омолгичанын (1988)8
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)6
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)6
Эӈэсил асал (2013)1
11
Итого481