Частотность: 0,365% (46 употреблений)

ОШИБКА: отношение "evn.t_original_wordforms" не существует
LINE 1: ...CT l.wordform, count(l.wordform) AS quantity FROM evn.t_orig...
                               ^
SELECT l.wordform, count(l.wordform) AS quantity FROM evn.t_original_wordforms AS m LEFT JOIN evn.t_original_wordforms AS l USING (sentence) WHERE m.wordform = $1 AND m.position = l.position + 1 GROUP BY m.wordform, l.wordform ORDER BY quantity DESC, l.wordform ASC LIMIT 12;

Наиболее частые левые соседи: нет

ОШИБКА: отношение "evn.t_original_wordforms" не существует
LINE 1: ...CT r.wordform, count(r.wordform) AS quantity FROM evn.t_orig...
                               ^
SELECT r.wordform, count(r.wordform) AS quantity FROM evn.t_original_wordforms AS m LEFT JOIN evn.t_original_wordforms AS r USING (sentence) WHERE m.wordform = $1 AND m.position = r.position - 1 GROUP BY m.wordform, r.wordform ORDER BY quantity DESC, r.wordform ASC LIMIT 12;

Наиболее частые правые соседи: нет

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…а̄дӯ н'урилайи, бэрилэйи о̄вка̄кэл!та̄дӯ
…пэ та̄дӯ ашакталла, Хэвэкэ д'алван.та̄дӯ
…ӯ хоӷоркӣдӯ асанӈӣва ала̄тта̄ви!та̄дӯ
Этıркэ̄чэ̄н та̄дӯ бид'эрэн.та̄дӯ
…дӯ Н'урумн'ал нуӈанма̄н гарпатчара.та̄дӯ
…а̄дӯ бэйэду хуна̄ткан, ахӣн бичэ̄.та̄дӯ
…кэкэ̄кӯн та̄дӯ бисин, гиркула̄кан.та̄дӯ
(скрыть контекст)

Форма та̄дӯ встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Букатырь (2012)1
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)5
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)4
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)7
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)4
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)4
Итого43