Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
Упкат дагамача̄ла̄тын, нуӈандя̄ндю̄р дёлолво — тарил Исраиль
Ка̄ӣдӯ Бо̄турвэдя̄ннюӈун кухӣмнӣл этэетчэчэ̄л.
Куре̄ до̄дӯндя̄нхэгды чучима тыгэл илитчача̄тын, тар…
Гедеон,дя̄нбо̄ка̄рнӯнми суруксэ̄, Ва̄л хулгаки…
Тар бэе тэгэмэ̄рдӯдя̄нты̄хинча тала̄нталва ко̄тачӣ бичэ̄;…
Эдӯ, Месопотамиядӯ, Иаковтӯдя̄нумун омолгил, умун хуна̄тка̄н балдыч…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59