Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…мнӣлва — сурувчэ̄л; нулгивчэ̄л бэелдя̄нты̄хинча бичэ̄тын.
…к умунтын хэгдытмэр бичэ̄н, тар тыгэдя̄ндю̄р чучимал огухил оёлдӯтын илитча…
…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
Исраиль бэелин Иаковдя̄ндю̄р омолгилдулӣн
дя̄нхуемчэ̄л бэел.
Нуӈандя̄ннюӈун анӈанӣчӣдӯви тэгэмэ̄р о̄ча̄…
дя̄нхунӣлдулӣ гунмувкэ̄.
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59