Частотность: 0,063% (76 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (2), нуӈандӯн (2), аминдукин (1), аява-ню̄н (1), ая̄врӣлӣ (1), ба̄ра (1), бӣ (1), бимӣ (1), биргэлвэ (1), бихӣл (1), бичэ̄ (1), бичэ̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈартын (2), о̄вкӣл (2), авессаломдӯ-ка (1), амты̄лтын (1), бакара (1), бе̄рука̄ндулӣ-да̄ (1), бидерӣгэчӣртын (1), бугадук (1), бэе (1), ва̄вдяӈа̄н (1), ва̄налӣви-гӯ (1), ганалви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. плохой[A]-SG-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄л, нуӈардула̄тын эмэксэ̄л, нуӈартынэрӯвэо̄наватын дялдӯтын эдэ̄тын дявӯчар…
…̄н ва̄да̄вар уӈкилдынэвэтын ичэксэ̄,эрӯвэо̄нави са̄дяна, хэгдыгӯ хирурӣлдӯ…
…инмэ тэде̄лчэ̄л кэтэ бэел, эмэксэ̄л,эрӯвэо̄навар упкатпа улгучэ̄нчэ̄тын.
Тадӯ нуӈанэрӯвэо̄надукпи эвлэ̄нчэ̄.
Таритэрӯвэо̄дярӣл Сэвэкӣ дюлэдӯн уӈкилдывде…
…, Сэвэкӣ со̄дукин ӈэ̄лэрӣ, са̄рӣ,эрӯвээнэ о̄ра о̄дярӣ, ӈа̄ладӯви мэ̄нми …
…̄л, гумэ̄тчэ̄л: «Эр бӯ нэкӯндӯвэрэрӯвэо̄налӣвун ӈэ̄лумӯхӣливун исча̄н.
(скрыть контекст)

Форма эрӯвэ встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)71
Итого71