Частотность: 0,322% (390 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бӣ (6), нуӈан (4), бӯ (3), ичэксэ̄л (3), нуӈартын (3), са̄ра (3), авра̄м (2), амаскӣ (2), аминин (2), бэгин (2), бэе (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈан (6), сэвэкӣ (5), бэел (4), гунчэ̄ (4), сэвэкӣ-кэ (4), упкат (4), бичэ̄ (3), ва̄да̄ви (3), кэ̄не̄декэллу (3), тар (3), ахӣ (2), бӣ (2); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Бо̄тур Ӣсӯстулӣ илара̄ка̄н «Бӣнуӈанма̄нэхим са̄ра» гуннэгэчӣнин, эхиткэ̄н
…эмэ̄рдӯ девгэ̄вэ̄н эмэвумнӣ бичэ̄,нуӈанма̄н«колобово бӯмнӣ», гуннэл, гэрбӣвк…
…э̄вэвун уркӯдяран“ гуннэл, миндулэ̄нуӈанма̄нэмуврэс.
…а̄, экэл хоӈоро, бӣ эхикэкэн дэгнэ,нуӈанма̄нбокодёӈо̄в, дявван хаӈа̄тчэӈа̄в».
…Ӣсӯстӯ, Нав омолгидӯн гуннэвэ̄н,нуӈанма̄нтэде̄дерӣ бэетыкӣндӯ-дэ̄ ня̄н гун…
Эвкӣл-дэнуӈанма̄няӈгӯра, исэрэ, эвкӣл исэрэ
…а Бэгин Эрӣнин адагача̄, эрӯ эрӣннуӈанма̄нбиргэвэ ичэвкэ̄нилчэ̄.
(скрыть контекст)

Форма нуӈанма̄н встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)8
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)4
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)349
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)3
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)7
Хо̄ бэе (2011)2
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)2
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)3
Итого387