Частотность: 0,016% (19 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (2), амаргӯ (1), бэгин (1), гуннэвэ̄н (1), колобо (1), митпэ (1), мӯлэ̄н (1), мэ̄нӈӣлдӯви (1), мэ̄рвэр (1), рим (1), силгилдеӈэ̄тын (1), сократ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: апины (1), асият (1), ахӯка̄нди (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), виплее̄м (1), гунмэ̄чин (1), дарискӣ (1), икэ̄р (1), ӣсӯспа (1), мэ̄нӈӣви (1), нуӈартын (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…хактанал, тэде̄рӣвэр сэ̄мӈӣчэ̄тын.инэӈӣлдӯ
…э Нуӈан удялдулӣн гиркукталдяӈа̄т».инэӈӣлдӯ
…̄ка̄нди нуӈардӯтын ичэвувкӣ бичэ̄.инэӈӣлдӯ
…алӣм, тамӯрал дёлол, бинӣ мо̄н...инэӈӣлдӯ
…кат Мэ̄нӈӣви Эрӣнми эрӣхиндеӈэ̄в.инэӈӣлдӯ
…эӈӣлдӯ Рим империян дӯннэн бичэ̄.инэӈӣлдӯ
…н, о̄н гунчэрӣтпи о̄дяна, бидеӈкин.инэӈӣлдӯ
(скрыть контекст)

Форма инэӈӣлдӯ встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)19
Итого19