Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (2), абасюсь (1), ала̄ткэл (1), аминин (1), бисэ̄с (1), бичэтын (1), воробьева (1), ганалви (1), гэрбилвэтын (1), данӣлдӯ (1), дялдуви (1), евгения (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэгин (2), хиргэ̄чэ̄ (2), алагӯлча̄ (1), алагӯмнӣлдук (1), ама̄ка̄н (1), аминми (1), арчаран (1), би (1), бӣ (1), бидерӣн (1), бихим (1), бо̄ка̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-IMPF-PROB-3PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тадук нуӈан омолгиви хиргэ̄чэ̄,гунденэ: «Эӈэхӣмэмэ Сэвэкӣ синэвэ хиргэ̄г…
…олгилнӯнма̄н хиргэ̄чэ̄, нуӈардӯтынгунденэ: «Бӣ суннӯн, сӯ хутэлнӯннун, су…
— Тэлэ-лэ-лэ-лэ! —гунденэ, тариӈин, “тэлэ-лэ-лэ” одяна дялви …
…э бэйӈэе, буӈнэкэл нуӈанман дялдуви,гунденэ: «Ипкэкэл хата эргэчинэ!»— Бугады у…
…лви иландя̄р мэӈурвэ амаскӣ бӯчэ̄,гунденэ: «Бӣ ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄м: бӣ буруйъ…
Иоа̄н бимӣ, Нуӈанма̄н нувчадяча̄,гунденэ: «Бӣ Синдӯ мӯдӯ эӣвӈэ̄тыв бимч…
…э̄, гунчэ̄: «Эр бэе, „Сэвэкӣ бихим“гунденэ, Сэвэкӣвэ дэ̄птыкӣ о̄дяран!
(скрыть контекст)

Форма гунденэ встречается в 18 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)3
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Хавал мудана ачин (2013)1
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)1
Хо̄ бэе (2011)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)4
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
2
Итого53