Частотность: 0,035% (43 употребления)

Наиболее частые левые соседи: упкат (2), хэгды (2), бе̄га (1), бихӣ (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯдэ̄тын (1), бэгсэлдулэ̄вэр (1), бэел (1), городтула̄ (1), гунмурӣ (1), гэрбӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бихӣ (2), агиды (1), арктика (1), ахӣӈа̄ткачӣн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄л (1), бэеӈилин (1), бэрилвэр-вэл (1), гумэ̄тчэчэ̄ (1), гэрбӣчӣ (1), дёломол (1), дю̄ви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. город[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

городбэеӈилин Сэвэкӣвэ, Нуӈан тӯрэ̄рвэ̄…
…ма̄н хэгды ко̄ӈӣдӯ ды̄ксэ̄л, долбогороддёломо олдо̄ндулӣн тулӣлэ̄ тыкивчэ…
Тарлаха хирурӣ Илийгородуркэн дагадӯн бихӣ хоктодӯ тэгэтч…
городӣкӣттӯн, хокто хӯлӣдӯн, умун б…
…дымӣ, упкат тэгэ̄с игды̄т тэпкэгин:городдёломо олдо̄нин хэрэмэлэ̄ви сукчавдя…
… илан инэӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄тын, Павелгородиудеилин бэгсэлвэтын э̄рӣчэ̄.
Таргородкораблил а̄гкӣчитын бичэ̄н.
(скрыть контекст)

Форма город встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)39
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого43