Частотность: 0,084% (102 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бэгин (4), нуӈарватын (3), мула̄нкаллу (2), нуӈан (2), упкат (2), адагача̄л (1), алагӯлча̄ (1), алагӯнава̄н (1), ахактанал (1), ахарактын (1), а̄чинӈӣдяӈа̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (5), гунивчэ̄ (2), илитчарӣл (2), нуӈан (2), тӯрэ̄нмэ̄н (2), айда̄ви (1), айдярӣвас (1), айкаллу (1), айча̄н (1), алагӯлча̄ (1), алагӯӈа̄тытын (1), араснай (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ла̄тын хима̄т эмэдэ̄н гундэ̄тын дю̄рбэелвэуӈчэ̄л.
…а̄ эе̄хиниксэ̄, хӯлӣдӯ илитчарӣлбэелвэалагӯлча̄.
Городтӯ эмэ̄нмучэ̄лбэелвэ, Вавило̄н тэгэмэ̄рдулэ̄н туксача̄л
…мэт, дӯннэвэт а̄чинӈӣдярӣва, кэтэбэелвэва̄ты̄ча̄ва Самсонма бӯчэ̄н».
Умнэ̄кэ̄н Ӣсӯс,бэелвэичэксэ̄, урэлэ̄ тӯктычэ̄.
…ил бидеӈэхӣвэр, нуӈартын Сэвэкӣлэ̄бэелвэмучӯвча̄тын, сэвэр дю̄лватын сукчав…
Ӣсӯс,бэелвэалагӯдяна, гунчэ̄: «Сэрэнчэкэллу, э…
(скрыть контекст)

Форма бэелвэ встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)97
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Сиктэнэй (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого100