Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (6), упкат (2), авады-вэл (1), алагӯдяча̄ (1), арчача̄л (1), бӣ (1), бичэ̄л (1), бӯрдӯ (1), бэркэтмэрит (1), ва̄вча̄ла̄н (1), городылдӯ (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (3), городтӯ (3), ӈэ̄рӣндӯ (2), август (1), бичэ̄л (1), булэхэлтын (1), бургадут (1), бэелдӯ (1), бэелдук (1), галилеядӯ (1), дагамадяран (1), до̄лдыча̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Эр бӣ городтӯбидерӣлхунӣл мӯлэкӣт ю̄ктэӈитын дагадӯн…
…н, Рим тэгэмэ̄рин Август дӯннэдӯвибидерӣлбэелвэ̄н упкатпатын таӈда̄тын ипкэчэ…
Упкат Содо̄мдӯбидерӣлбэел, сагды̄л-да̄, илмактал-да̄, эду…
Бэгин, тар городтӯ дя̄н-мал ӈӯӈнэтбидерӣлбэел бихиктын, городпа эӈэ̄тви а̄чин…
…уӈартын ӈэнэллӣтын дюлэдӯн бӯрдӯбидерӣлбэел — кэтэ бӯрче̄рва бумӯкилдукты…
…ӈа̄тын, Синэ-дэ̄, Иерусалӣм, синдӯбидерӣлбэеӈилвэс-дэ̄ манадяӈа̄тын, упкатпа …
…̄ биӈэхӣн, нуӈандула̄н тар городтӯбидерӣлбэел, эмэксэ̄л, гунчэ̄л: «Мунӈӣ гор…
(скрыть контекст)

Форма бидерӣл встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)46
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого47