Частотность: 0,016% (20 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: аӣвдярӣлдӯ (1), ахада̄н (1), а̄чин (1), бихи (1), гундерӣдукпи (1), дявӯчада̄н (1), илдярӣ (1), нуӈан (1), нуӈандӯн (1), о̄ча̄ла̄н (1), са̄да̄н (1), самсонма (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: самсон (3), а̄чин (1), бидеӈэ̄н (1), биӈэ̄тыт (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бэгин (1), бэгэдэ̄чэ̄ (1), мудана (1), ӈӣ (1), сэвэкӣ (1), хактыра (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…Эрӣнин синдулэ̄ эвдеӈэ̄н, Ӯгӯтмэрэӈэхӣнсинэ ханяндиви дасчаӈа̄н, тарит сӣ …
Эхиткэ̄н-кэ сӯ хэ̄рихун, хактыраэӈэхӣнхэ̄рин эмэрэн».
Киристо̄с кэ̄не̄вунин,эӈэхӣн-дэ̄ (Колоссаче̄рдӯ ге̄ Дукувун).
…э̄лӣн, э̄халин аят ичэвкӣл бичэ̄л,эӈэхӣн-кэт эчэ̄ ембурэ.
…хӣва, Далида гэрбӣчӣвэ, э̄кундӯнэӈэхӣнбихӣвэ̄н са̄да̄н гэлэ̄чэ̄л.
Ӣсӯс нуӈарватын алагӯдяча̄, БэгинэӈэхӣнНуӈандӯн бэелвэ бэгэдэ̄дэ̄н бичэ̄.
…̄нӯн бинӣ, урун, давды̄дярӣ тэде̄эӈэхӣн, э̄кун дя̄рин биӈэ̄тыт.
(скрыть контекст)

Форма эӈэхӣн встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)17
Итого17