Частотность: 0,086% (104 употребления)

Наиболее частые левые соседи: эр (4), аӈэ (2), гӯнэн (2), ӣсэ̄л (2), минэ (2), э̄кун (2), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯнма (1), ахӣ (1), ая̄врӣ (1), бинӣдӯтын (1), бо̄тур (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: балдывса̄н (2), ка̄хитча̄н (2), тавар (2), э̄кун (2), эмэвсэ̄н (2), эмэрэн (2), эр (2), ахӣ (1), а̄чин (1), аяра̄лдынма (1), бидеӈэ̄н (1), бинэвэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…вэ эхӣл са̄ра бэел хивӣнчадявкӣл;э̄кун-ка упкачин сундӯ биӈэ̄твэ̄н сунӈӣ…
э̄кунэмэрэн, э̄кундук эр куӈа̄ка̄н?
Эхиткэ̄н, эр книгалдӯ нононэ̄кунбинэвэ̄н, нонон дюлэ̄скӣ гунмувчэ̄ …
…мӯ-кэ эдӯ эрӯ, тарит дӯннэдӯвунэ̄кун-кат эвкӣ балдыра».
Тарит тар, хэлэ, гӯнивкӣл: “э̄кун-мал эмэсэ̄”, гӯнивкӣл, — гӯнэн.
…бэел, со̄хӣдянал, ханӈӯдяча̄л: «Эрэ̄кун-ка биӈэ̄тын?»
…уйда̄рӣватын до̄лдыкса̄, нюӈнӣмнӣэ̄кун-кат буруйва̄н эчэ̄ бакара.
(скрыть контекст)

Форма э̄кун встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)3
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)42
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)8
Хо̄ бэе (2011)10
Итого65