Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈэнэдечэ̄тын (2), алагӯвумнӣлин-ка (1), а̄чир (1), бэгинтын (1), бэлэннэ̄вчэ̄л (1), дэрэтпэр (1), дю̄ва̄н (1), дю̄р (1), илча̄л (1), ӣсӯспа (1), иуданӯн (1), ка̄ӣ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ня̄н (2), бичэ̄н (1), бэгинмэтын (1), гуннэгэчӣнтын (1), дюлэдӯтын (1), дя̄н (1), ка̄ӣдӯ (1), каравдярӣл (1), куӈака̄рва (1), кухӣндулэ̄ (1), мит (1), муричӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Ӈӣ-кэт Бэгин дю̄ла̄н эдэ̄н ӣрэ,кухӣмнӣлдю̄ва̄н мурэ̄лӣ илча̄л, хирурӣ Иод…
Гирамкӣнма каравдярӣлкухӣмнӣл, ӈэ̄лэликсэ̄л, дӯннэлэ̄ бучэ̄гэчӣ…
Пила̄т тара̄ дёкча̄н,кухӣмнӣл, тэлэвувчэ̄лдулэ̄ эмэксэ̄л, дю̄р ча…
Эр полк бэгсэлдуктын умунтынкухӣмнӣлбэгинтын Корнилий бичэ̄н.
…андӯн гунчэ̄: «Синнӯн со̄мама кэтэкухӣмнӣлэмэчэ̄л.
Нуӈанма̄н дю̄ркухӣмнӣлэтэетчэчэ̄л, ка̄ӣ уркэдӯн ня̄н этэ…
…̄ тэгэвкэ̄нмувчэ̄л бэелнӯн умундӯ,кухӣмнӣлбэгинмэтын Юлийвэ этэечимнӣт иливук…
(скрыть контекст)

Форма кухӣмнӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Итого29