Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: орорбот (2), ханӈӯча̄ (2), авессалом (1), бихӣвэ̄н (1), бэе (1), гунчэ̄л (1), гӯнэн (1), ӣсӯстук (1), кэлэ (1), ло̄тпа (1), мессия (1), нуӈардӯтын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нэ̄рэн (2), балдыча̄ (1), бивкӣ (1), бидендэ (1), бидесэ̄с (1), бисэ̄с (1), бисэ̄тын (1), гукэллу (1), гунчэ̄ (1), гунчэ̄л (1), иуда (1), киристо̄с (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT.LOC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…мэ̄нэ ӣдӯ-дэ̄, этэсэ̄л эмэ̄ндемӣ.ӣдӯ
Ӣдӯ-кэ гӣл егин бэел?ӣдӯ
…̄дӯ-кэт тогоко̄н-да̄ эхикин ичэврэ.ӣдӯ
…биллэкис, тадӯ умундӯ билдыдеӈэ̄в.ӣдӯ
…эдӯн бихӣ хулукӯн бикӣт бихинни.ӣдӯ
… ӈэ̄рӣдерӣвэ, угӣгит ӈэ̄рӣдерэн.ӣдӯ
… удяма̄тыян эвкӣл бакара ӣдӯ-дэ̄.ӣдӯ
(скрыть контекст)

Форма ӣдӯ встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)12
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)1
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)3
Итого21