Частотность: 0,035% (43 употребления)

Наиболее частые левые соседи: упкат (2), хэгды (2), бе̄га (1), бихӣ (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯдэ̄тын (1), бэгсэлдулэ̄вэр (1), бэел (1), городтула̄ (1), гунмурӣ (1), гэрбӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бихӣ (2), агиды (1), арктика (1), ахӣӈа̄ткачӣн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄л (1), бэеӈилин (1), бэрилвэр-вэл (1), гумэ̄тчэчэ̄ (1), гэрбӣчӣ (1), дёломол (1), дю̄ви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. город[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

городӣкӣттӯн, хокто хӯлӣдӯн, умун б…
Тэ̄лӣгородбэгсэлин, сӣнмавча̄л алагӯвумнӣлд…
Тарлаха хирурӣ Илийгородуркэн дагадӯн бихӣ хоктодӯ тэгэтч…
…ерусалӣм дёломо олдо̄нин сукчавча̄,городуркэлин дегды̄вчэ̄».
Нады̄ бе̄га о̄ча̄ла̄н, упкат бэелгороднэптэкэдӯн умунупчэ̄л.
Хавамнӣл тара̄городбэгсэлдӯн мэтэвчэ̄л.
Урэ оёдӯн о̄вча̄городо̄н-кат эхӣ ичэврэ эӈэ̄тын бирэ.
(скрыть контекст)

Форма город встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)39
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого43