Частотность: 0,084% (102 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бэгин (4), нуӈарватын (3), мула̄нкаллу (2), нуӈан (2), упкат (2), адагача̄л (1), алагӯлча̄ (1), алагӯнава̄н (1), ахактанал (1), ахарактын (1), а̄чинӈӣдяӈа̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (5), гунивчэ̄ (2), илитчарӣл (2), нуӈан (2), тӯрэ̄нмэ̄н (2), айда̄ви (1), айдярӣвас (1), айкаллу (1), айча̄н (1), алагӯлча̄ (1), алагӯӈа̄тытын (1), араснай (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…сэ̄л, ӈӯӈнэт бидерӣл бэелдук эрӯлбэелвэхуетчэӈэ̄тын, тарилва дегдэдерӣ тог…
Тара̄ эчэ̄л до̄лдырабэелвэва̄да̄тын-кат ипкэчэ̄н: «Экэллу э̄ку…
Иоа̄н мӯдӯбэелвээӣӈкин, сӯ-кэ ады̄ллака̄ндулӣ Сэв…
…дӯ бихӣл городылдӯ-да̄ бидерӣлвэбэелвэдё̄нчакаллу.
…дю̄дӯн суннӯн умундӯ тэгэтчэчэ̄в,бэелвэалагӯдяна, тадӯ сӯ Минэ эчэ̄хун д…
…ил бидеӈэхӣвэр, нуӈартын Сэвэкӣлэ̄бэелвэмучӯвча̄тын, сэвэр дю̄лватын сукчав…
бэелвэты̄никсэ̄, Ӣсӯс урэлэ̄ уӈкеро̄дэ̄в…
(скрыть контекст)

Форма бэелвэ встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)97
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Сиктэнэй (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого100