Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэел (6), упкат (2), авады-вэл (1), алагӯдяча̄ (1), арчача̄л (1), бӣ (1), бичэ̄л (1), бӯрдӯ (1), бэркэтмэрит (1), ва̄вча̄ла̄н (1), городылдӯ (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (3), городтӯ (3), ӈэ̄рӣндӯ (2), август (1), бичэ̄л (1), булэхэлтын (1), бургадут (1), бэелдӯ (1), бэелдук (1), галилеядӯ (1), дагамадяран (1), до̄лдыча̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Хуӈтул сэвэкӣлдӯ — сунэ мӯрэлӣбидерӣлтэгэ̄л сэвэкӣлдӯтын экэллу хулгара…
…э, Иса̄к нуӈанма̄н э̄рӣчэ̄, мэ̄ртынбидерӣлдӯннэӈдуктын, Хана̄ндук, эдэ̄н ахӣ…
…кӣ тэдэвумнӣлин, эмэксэ̄л, ӈӯӈнэтбидерӣлбэелдук эрӯл бэелвэ хуетчэӈэ̄тын, т…
Бунӣ ханячӣ дӯннэдӯбидерӣлӈэ̄рӣндӯ гарпавдяӈа̄тын».
Умнэ̄кэ̄н нуӈан Иерусалӣмдӯбидерӣлбэелвэ, Топеттӯ сэвэрдӯ уӈкеро̄дел…
…ы̄ва̄н левӣтылдӯ, сӣ сигдылэ̄дӯсбидерӣлевреилдук хуӈтул бэелдӯ, аӈадяка̄рд…
…ӣтын, со̄ткӯма булэхэлтын мурэ̄лӣбидерӣлхуӈтул тэгэ̄л бичэ̄л: севергидэ̄дӯ …
(скрыть контекст)

Форма бидерӣл встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)46
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого47