Частотность: 0,090% (109 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: би (2), бинэ (2), илэ (2), он (2), а (1), амтыл (1), ангами (1), арай (1), ачин (1), аяврэн (1), аямамал (1), бидегин (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: тадук (3), хуклэхикэл (3), алаткал (2), бегаду (2), би (2), 1 (1), авахил (1), алагувундули (1), анӈанилва (1), анты (1), аямама (1), аяӈин (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Никалвиэдукэтэ балдыдяра, халтын аӈадякал онал…
…тамадяра 12,600 тадук гилду-дэ, хаваэдусо ургэ бирэн, тыргани мудандун цех …
…иркил, нэкнил, андамал эси умунуптэсэдуупкат илэл гэлэденэл эвэнкил аят инд…
…дюлэски тэгэл культуратын иргивдедэнэдуэвэнкил арчалдыдядатын самэлкидянал …
Си тэриӈисэдудагаду бихин.
…иӈнэ ДОУ «Чипкан» хававан улгучэннэ,эду-дэ слайдалва ичэвкэнденэ он куӈакар…
…вувэн увактакал, увиркэл, ӈэнэвувкэлэдуэлэ, бэе эӈэсичи бидэн гэлэмэ.
(скрыть контекст)

Форма эду встречается в 35 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)1
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)2
Гарпарикан-мата (1980)2
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)3
Законодательнай собранияду Анатолий Амосов: «Бэлэды тамавурин КМНС-ту балдыдяӈал» (2013)1
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)3
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)6
Мэӈрундя-мата (1981)3
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)9
Оларил асал денчалин (2013)4
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)3
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)3
Сиктэнэй (1988)1
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Таткитва эмэндын (2013)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Турэн – илэды баин (2013)2
Хавал мудана ачин (2013)2
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)4
Хо̄ бэе (2011)2
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)4
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)6
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)2
Эӈэсил асал (2013)2
Ямалду ороды иргидекит (2013)2
Япониядук матал (2013)4
9
Итого91