Частотность: 0,009% (11 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ахӣ-да̄ (1), дэгил (1), иса̄к (1), мэ̄р (1), тэдэвумнӣл (1), уӈкеро̄денэл (1), хэгдыгӯлтын-вэл (1), эмэксэ̄л (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: багдамал (2), биргэлвэ (1), гарада̄вӈа̄тытын (1), городтук (1), мунэ (1), нуӈартын (1), о̄надукин (1), тэгэмэ̄рил (1), хэгдыхэсэ̄л (1), эделӣн (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тэдэвумнӣлмэ̄ртынЛо̄тпа ахӣнӯнма̄н, дю̄р хунӣлнӯн…
мэ̄ртынбагдамал тэтыгэлтын», — туг гӯннэ.
мэ̄ртынтэгэмэ̄рил о̄да̄вар, нуӈартын омолги…
…ӯхӣвэ о̄надукин дӯннэн калтавча̄,мэ̄ртынмэ̄р мэ̄рнӯнмэр кухӣлчэ̄л.
Эчэ, эмэксэ̄л,мэ̄ртынмунэ эдук ю̄вуктын».
…̄чир сэвэрдӯ уӈкеро̄денэл, нуӈартынмэ̄ртындялъя а̄чир о̄ча̄л.
…̄н сурурэ, Иса̄к нуӈанма̄н э̄рӣчэ̄,мэ̄ртынбидерӣл дӯннэӈдуктын, Хана̄ндук, э…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄ртын встречается в 3 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)8
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
Итого11