Частотность: 0,048% (58 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: дю̄лватын (2), пастӯкчэвкӣ (2), алагӯвумнӣлин-ка (1), бимӣ (1), бичэ̄ (1), булта̄вкӣ (1), буруйда̄дярас (1), бэевэ (1), гэлэ̄дэ̄н (1), дю̄ла̄н (1), египет (1), ичэтчэчэ̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (3), бисэ̄ (2), дэгиливкӣ (2), нуӈан (2), сэвэкӣ (2), аркивкӣ (1), аяра̄лдын (1), бакадяӈа̄н (1), бигин (1), бинӣвэ-дэ̄ (1), бирэ (1), бо̄ка̄рви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-REFL-SG-NOM-POSS.3SG
  2. [PRO]-REFL-SG-NOM-POSS.2SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ӣ сэлэмэ уркэлэ̄ эмэчэ̄л, тариӈитынмэ̄нинаӈавча̄н.
…̄н ичэдэ̄ви нуӈандӯн тыкэ̄н гунчэ̄,мэ̄нин-кэ э̄ва о̄рӣви са̄чадяча̄.
Тэгэмэ̄р Амандӯмэ̄нинэе̄тчэрӣгэчӣнин тар тэгэ̄дӯ о̄да̄…
Сэвэкӣ Эрӣнинмэ̄нин, Степан о̄н гунӈэ̄твэ̄н, алагӯдявк…
…чимнӣ биӈэхӣви, лӣрадӯ эвӣденэ,мэ̄ниндукунави икэ̄рви икэ̄демӣ ая̄вуӈкин…
…тта, хирурӣ-ню̄н о̄ӈа̄тпа̄н хулгавамэ̄нино̄ча̄.
…тын тара̄ гундерэктын, умнэ̄т Ӣсӯсмэ̄нин, нуӈартын сигдылэ̄дӯтын илитчана, …
(скрыть контекст)

Форма мэ̄нин встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Ая ӈинакин (2012)1
Киӈгит (2012)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)47
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
Итого54