Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈэнэдечэ̄тын (2), алагӯвумнӣлин-ка (1), а̄чир (1), бэгинтын (1), бэлэннэ̄вчэ̄л (1), дэрэтпэр (1), дю̄ва̄н (1), дю̄р (1), илча̄л (1), ӣсӯспа (1), иуданӯн (1), ка̄ӣ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ня̄н (2), бичэ̄н (1), бэгинмэтын (1), гуннэгэчӣнтын (1), дюлэдӯтын (1), дя̄н (1), ка̄ӣдӯ (1), каравдярӣл (1), куӈака̄рва (1), кухӣндулэ̄ (1), мит (1), муричӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Иуданӯн со̄ кэтэкухӣмнӣл, фарисеил-да̄, хэгдыгӯ хирурӣл-да…
Илан няма̄-ню̄нкухӣмнӣл, ханӈалдивар мӯвэ соко̄ксо̄л, ханӈ…
…, иудеил сугла̄ндӯтын Павелва айча̄кухӣмнӣлбэгинтын нуӈанма̄н дю̄р няма̄ тыргим…
кухӣмнӣл, Ӣсӯспа тэлэксэ̄л, Нуӈан тэты̄лвэ…
Долбо таркухӣмнӣл, городтула̄ эмэксэ̄л, мурэ̄лӣ илча…
Кухӣндулэ̄ бэлэннэ̄вчэ̄лкухӣмнӣл, гунмэ̄чин ковчегпа̄н эксэденэл, ин…
кухӣмнӣл, мэӈурвэ гакса̄л, суручэ̄л, хэгдыгу…
(скрыть контекст)

Форма кухӣмнӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Итого29