Частотность: 0,017% (21 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (2), сэвэкӣ (2), балдымакталӣ (1), бэгсэл (1), бэелин (1), дэрэлдивэр (1), иерусалӣмдӯ (1), иудеил (1), ла̄мува (1), нуӈартын (1), ӈэ̄лэлчэ̄л (1), ӈэ̄лэхинчэчэ̄л-дэ̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈанма̄н (3), тара̄ (2), балдымактадӯ (1), бунэвэ̄н (1), бэркэвэтын (1), гиркуктадярӣва̄н (1), гунденэ (1), дялда̄ча̄л (1), исраиль (1), о̄н (1), со̄т (1), уӈкеро̄чэ̄л (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Нуӈанма̄ничэксэ̄л, аха̄л урунчэ̄л, дагамакса̄л, Нуӈан…
Сэвэкӣ тэдэвумнӣлвэ̄ничэксэ̄л, этэечимнӣл о̄н ӈэ̄лэлнэвэтын, Айн…
Кэтэ иудеил, тар бэе со̄хӣрӣва̄ничэксэ̄л, Нуӈанма̄н тэде̄лчэ̄л.
Балдымактава эниннӯнин Мариянӯничэксэ̄л, нуӈартын Балдымактадӯ уӈкеро̄чэ̄л…
…кэн дагадӯн илитчарӣ гугда туксувэичэксэ̄л, уркэвэр дагадӯн уӈкеро̄девкӣл би…
…Нуӈанма̄н ла̄му мӯлӣн эмэдерӣвэ̄ничэксэ̄л, болголчо̄л, гунденэл: «Эр ханян», …
Авдӯча̄нмаичэксэ̄л, Исраиль бэелин тэпкэхинчэ̄л: «Исра…
(скрыть контекст)

Форма ичэксэ̄л встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)21
Итого21