Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…тыкӯлчадярӣва̄н дё̄нмӣ, хулгакӣтдагадӯнанӣвунми эмэ̄никсэ̄, гиркилэ̄ви сур…
Тэ̄лӣ Соломон, хулгакӣтдагадӯнумӣвувча̄л бэел дюлэдӯтын иликса̄,…
Эрӯвэ о̄дярӣ бихикис, ме̄ваннидагадӯнӈэ̄лумӯхӣ ала̄тчаран; тар синэ мэ̄…
…акада̄тын эе̄тчэчэ̄. Нуӈан бэетыкӣндагадӯнбихин-кэт.
…на̄н дӯннэдӯн Сихем гунмурӣ городдагадӯнбилчэ̄.
…̄врэн-дэ̄, мо̄тки ӯирэн ириктэлнӯндагадӯн.
Исраиль бэелин Синай гунмурӣ урэдагадӯнурӣнчэ̄лэ̄тын, Моисе̄й урэлэ̄ тӯкт…
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59