Частотность: 0,035% (43 употребления)

Наиболее частые левые соседи: упкат (2), хэгды (2), бе̄га (1), бихӣ (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯдэ̄тын (1), бэгсэлдулэ̄вэр (1), бэел (1), городтула̄ (1), гунмурӣ (1), гэрбӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бихӣ (2), агиды (1), арктика (1), ахӣӈа̄ткачӣн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄л (1), бэеӈилин (1), бэрилвэр-вэл (1), гумэ̄тчэчэ̄ (1), гэрбӣчӣ (1), дёломол (1), дю̄ви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. город[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Упкатгородолдо̄рво̄н о̄дярӣл самнаричӣл бичэ…
…да̄ но̄дӯрӣл машиналва о̄вка̄нча̄,городманнӣвча̄ олдо̄нма̄н мурэ̄лӣ башня…
…нчэ̄, Не̄мия-ка иудеилнӯн сукчавча̄городолдо̄нмо̄н, уркэлвэ̄н-дэ̄ о̄лча̄.
…ӣдӯ Павелва Силанӯн тэгэвкэ̄нчэ̄лгородбэгсэлин ка̄ӣ этэечимнӣлэ̄н хавамн…
Тарлаха хирурӣ Илийгородуркэн дагадӯн бихӣ хоктодӯ тэгэтч…
Урэ оёдӯн о̄вча̄городо̄н-кат эхӣ ичэврэ эӈэ̄тын бирэ.
Епес хэгдыгородбичэ̄, тадӯ дю̄р няма̄ тунӈадя̄р ты…
(скрыть контекст)

Форма город встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)39
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого43