Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тара̄ ичэксэ̄,бо̄турбэелдӯ гунчэ̄: «Исраиль бэелин!
…ей акиннӯнми Симоннӯн, ге̄ гэрбӣнбо̄турбичэ̄, Галилея ла̄мудӯн олломӣдяча…
бо̄турмэ̄нин эе̄тнэлӣн, нуӈанма̄н тэлэвун…
Нуӈан амардукинбо̄тур, тукса̄на, эмэчэ̄, гирамкӣндула̄ и…
бо̄турӈа̄лави бӯчэ̄, нуӈанма̄н иливча̄, т…
бо̄тур, мӯрэ̄лӣ ичэчиксэ̄, Иоа̄н эниндул…
Эр книгадӯ сӣнмавча̄ алагӯвумнӣлбо̄тур, Павел-да̄ алагӯдяналӣтын кэтэ ду…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64