Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

бо̄тур, мӯрэ̄лӣ ичэчиксэ̄, Иоа̄н эниндул…
бо̄турэмэчэ̄лэ̄н, нуӈанма̄н хуглэ̄дерӣ бу…
Тадӯбо̄турня̄н, андагадяна, гунчэ̄: «Сӣ гунде…
Тэ̄лӣбо̄тур, иргэви дявакса̄, гунчэ̄: «Эхӣлэ б…
Горотор ӣлтэнчэ̄н,бо̄турӢсӯстулӣ тэде̄т алагӯлча̄, Бэгин…
бо̄турӈа̄лави бӯчэ̄, нуӈанма̄н иливча̄, т…
…э тэрэ̄дэ̄вэр итыга̄вча̄л биӈэ̄тыт (бо̄турэлэкэсипты Дукувунин).
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64