Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: хэлэ (8), гӯсэ̄ (2), некэденэ (2), тар (2), алагӯвумнӣлнӯнин (1), бумӯлчэ̄ (1), бэгин (1), гаваон (1), городӯ (1), гунчэ̄ (1), долбо (1), дӯннэвэт (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: хэлэ (4), бэйӈэ̄вэ (2), нуӈандула̄н (2), э̄ва (2), эмэсэ̄ (2), этыркэ̄рдулэ̄ (2), акнӣлдӯви (1), алагӯмнӣ (1), ама̄ка̄дукпи (1), амака̄дукпи (1), аха̄тка̄нма (1), балдымакта (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…Давид со̄ ургэ ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄ча̄н.умнэ̄
…ӯ умнэ̄-ню̄н ня̄н эӈэхӣев бӯкэл».умнэ̄
…кэ̄рдулэ̄ эмэсэ̄, ды̄лэ̄ бидерэктын.умнэ̄
…эр аморреилнӯн со̄т кухӣе̄тчэ̄тын.умнэ̄
…ча хэгдыгӯл бэелдӯви туюнмэ о̄ча̄.умнэ̄
…̄т гунмурӣ амутпа дявит хэдэдечэ̄л.умнэ̄
…ала̄ткави уркэн дагадӯн тэгэтчэчэ̄.умнэ̄
(скрыть контекст)

Форма умнэ̄ встречается в 9 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Картус (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)40
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)2
Хо̄ бэе (2011)10
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хула̄н-улэ̄к (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)2
Итого62