Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: бадялакӣ (1), бадялакӣн (1), бе̄гава (1), бидерэн (1), бисэ̄ (1), борӣтчаса̄н (1), бурурэн (1), все (1), дёромӣвкӣ (1), ды̄кэ̄сэ̄ (1), ёнан (1), ӣндерэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: тар (8), аӈка̄кур (1), бадялакӣ (1), бӣ (1), бисэ̄тын (1), бусэ̄ (1), го̄тадӯ (1), дукувкӣ (1), дюкча̄дӯ (1), дяяран (1), ибдерӣ (1), ӣдӯ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

… — эӈнэм, — гӯннэ, — миннӯн этэ̄н.та̄дӯ
…эн та̄дӯ, тэ̄лӣ бурурэн хэргискӣ.та̄дӯ
…̄ро̄вар, таре̄ тар хувулим, хувулим.та̄дӯ
…ын, наптара̄мчалдӯн, хурудё̄ктӯн».та̄дӯ
…ар умнэ̄, хэлэ, хурусэ̄ Хэвэкӣ тар.та̄дӯ
…ерэн да̄гӣтын, гулувӯнтын да̄гӣн.та̄дӯ
…а̄т, уллэ хукитэлдӯвун, аят иррэн».та̄дӯ
(скрыть контекст)

Форма та̄дӯ встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Букатырь (2012)1
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)5
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)4
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)7
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)2
Хула̄н-улэ̄к (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)4
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)4
Итого43