Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…̄ бурдук бихӣвэ̄н до̄лдыкса̄, тала̄дя̄номолгиви бурдукъя униемэ̄ттэ̄тын уӈч…
Нуӈартын умундӯдя̄нанӈанӣма̄ктӯ бидечэ̄л.
Аха̄л,дя̄нумун алагӯвумнӣдула̄н эмэксэ̄л, ну…
…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
Нуӈандя̄ннюӈун анӈанӣчӣдӯви тэгэмэ̄р о̄ча̄…
Иуда бимнэдӯндя̄ндю̄гӣ алагӯвумнӣт Матпий сӣнмавч…
дя̄нхуемчэ̄л бэел.
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59