Частотность: 0,084% (102 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бэгин (4), нуӈарватын (3), мула̄нкаллу (2), нуӈан (2), упкат (2), адагача̄л (1), алагӯлча̄ (1), алагӯнава̄н (1), ахактанал (1), ахарактын (1), а̄чинӈӣдяӈа̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (5), гунивчэ̄ (2), илитчарӣл (2), нуӈан (2), тӯрэ̄нмэ̄н (2), айда̄ви (1), айдярӣвас (1), айкаллу (1), айча̄н (1), алагӯлча̄ (1), алагӯӈа̄тытын (1), араснай (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Фарао̄нбэелвэхаваливка̄ндярӣлва иливча̄, тарил И…
…сэ̄л, ӈӯӈнэт бидерӣл бэелдук эрӯлбэелвэхуетчэӈэ̄тын, тарилва дегдэдерӣ тог…
…а̄ эе̄хиниксэ̄, хӯлӣдӯ илитчарӣлбэелвэалагӯлча̄.
…дю̄дӯн суннӯн умундӯ тэгэтчэчэ̄в,бэелвэалагӯдяна, тадӯ сӯ Минэ эчэ̄хун д…
…ӈэ̄лумӯхӣлвэ о̄наватын тэхӣдэ̄ви,бэелвэСэвэкӣлэ̄ эмэвнэ, айда̄ви, Мэ̄ндулэ…
Сэвэкӣбэелвэая̄вдярӣдукпи нуӈартын дя̄ритын Мэ̄…
…алагӯдяча̄, Бэгин эӈэхӣн Нуӈандӯнбэелвэбэгэдэ̄дэ̄н бичэ̄.
(скрыть контекст)

Форма бэелвэ встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)97
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Сиктэнэй (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого100