Частотность: 0,031% (37 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бикӣчилтыкӣ-дэ̄ (1), бичэ̄тын (1), бэгин (1), бэгэдэ̄вчэ̄ (1), бэелдӯ (1), бэйӈэ̄лвэ (1), ге̄ (1), городӯ (1), дӯннэл (1), дӯннэӈдӯтын (1), дю̄дӯн (1), илаллава (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: упкат (2), бӯ (1), бугадӯ (1), бэгиндук (1), вавило̄н (1), городылдӯ (1), гунденэл (1), дагадӯн (1), дукувурва (1), дӯннэл-дэ̄ (1), египеттӯ (1), ӣвкӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…о̄ка̄н-ахӣ нуӈанма̄н ичэксэ̄, тадӯбихӣлбэелдӯ гунчэ̄: «Тар бэе Насаре̄ттук…
…, оллолдӯ, дэгӣлдӯ, дӯннэ оёдӯнбихӣлӣникирдӯ бэгин о̄каллу.
Эр дю̄р дӯннэлвэ-кэ мурэ̄лӣбихӣлдӯннэлдук хулукӯтмэрил бичэ̄л.
Самсонма эмэвуксэ̄л, дю̄ дулиндӯнбихӣл, дю̄ оёво̄н угирчэдерӣл дю̄р турул…
Нуӈан Египеттӯбихӣлупкат дялӯра бэелвэ э̄рӣчэ̄, нуӈар…
…л дю̄ла̄н эмэксэ̄, нуӈан упкат тадӯбихӣлдю̄га̄рдӯ Авра̄м дӯннэлэ̄ви, дя̄лд…
Тадӯбихӣлбэел со̄т ӈэ̄лэлчэ̄л, нуӈартын Сэвэк…
(скрыть контекст)

Форма бихӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)37
Итого37