Частотность: 0,031% (37 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бикӣчилтыкӣ-дэ̄ (1), бичэ̄тын (1), бэгин (1), бэгэдэ̄вчэ̄ (1), бэелдӯ (1), бэйӈэ̄лвэ (1), ге̄ (1), городӯ (1), дӯннэл (1), дӯннэӈдӯтын (1), дю̄дӯн (1), илаллава (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: упкат (2), бӯ (1), бугадӯ (1), бэгиндук (1), вавило̄н (1), городылдӯ (1), гунденэл (1), дагадӯн (1), дукувурва (1), дӯннэл-дэ̄ (1), египеттӯ (1), ӣвкӣл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…о̄ка̄н-ахӣ нуӈанма̄н ичэксэ̄, тадӯбихӣлбэелдӯ гунчэ̄: «Тар бэе Насаре̄ттук…
Самсонма эмэвуксэ̄л, дю̄ дулиндӯнбихӣл, дю̄ оёво̄н угирчэдерӣл дю̄р турул…
… Содо̄мдӯ, Гомо̄ррадӯ-да̄, дагадӯбихӣлгородылдӯ-да̄ бидерӣлвэ бэелвэ дё̄…
…рӣла̄ эмэксэ̄, нуӈандукин Дамасктӯбихӣлевреил уӈкеро̄вун дю̄лтын нюӈнӣмнӣ…
Эр дю̄р дӯннэлвэ-кэ мурэ̄лӣбихӣлдӯннэлдук хулукӯтмэрил бичэ̄л.
Дя̄н дыгӣ инэӈӣлдӯвэр корабльдӯбихӣлбэел калтара̄гды̄ дяпкачӣ ая̄нма ич…
Тыкэ̄н няӈня, дӯннэ, тарилдӯбихӣлупкачин о̄вча̄л бичэ̄тын.
(скрыть контекст)

Форма бихӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)37
Итого37