Частотность: 0,016% (20 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: аӣвдярӣлдӯ (1), ахада̄н (1), а̄чин (1), бихи (1), гундерӣдукпи (1), дявӯчада̄н (1), илдярӣ (1), нуӈан (1), нуӈандӯн (1), о̄ча̄ла̄н (1), са̄да̄н (1), самсонма (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: самсон (3), а̄чин (1), бидеӈэ̄н (1), биӈэ̄тыт (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бэгин (1), бэгэдэ̄чэ̄ (1), мудана (1), ӈӣ (1), сэвэкӣ (1), хактыра (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Эхиткэ̄н-кэ сӯ хэ̄рихун, хактыраэӈэхӣнхэ̄рин эмэрэн».
…, миттӯ-кэ, аӣвдярӣлдӯ — Сэвэкӣэӈэхӣн(Коринпаче̄рдӯ элэкэсипты Дукувун 1…
Тарилва, сэлденэ, ахада̄н,эӈэхӣна̄чин бичэ̄н.
…ла̄н, Самсон ню̄риктэлин балдылча̄л,эӈэхӣння̄н ха̄вухилча̄.
Самсонэӈэхӣнсо̄ хэгды бичэ̄, умнэ̄ хоктодӯ бака…
…̄нӯн бинӣ, урун, давды̄дярӣ тэде̄эӈэхӣн, э̄кун дя̄рин биӈэ̄тыт.
…хӣва, Далида гэрбӣчӣвэ, э̄кундӯнэӈэхӣнбихӣвэ̄н са̄да̄н гэлэ̄чэ̄л.
(скрыть контекст)

Форма эӈэхӣн встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)17
Итого17