Частотность: 0,031% (37 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: а̄дяраквун (1), алагӯвумнӣлва (1), бо̄турвэ (1), бэгин (1), дю̄дӯ (1), дюлэдӯн (1), дялар (1), икэ̄мнӣлнӯн (1), имӯрэндулэ̄ (1), ӣсӯспа (1), ичэтчэрэктын (1), кухӣмнӣл (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагӯвумнӣлва (1), амардӯтын (1), бирадук (1), бэеӈилдӯс (1), гунмэ̄чинмэ (1), до̄гӯ (1), дэрэлвэр (1), дявӯчамнӣ (1), евреил (1), ӣдеке̄нтын (1), иоа̄ннӯнма (1), иорда̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тарилдук хуӈтул бэел,хирурӣл, левӣтыл, уркэвэ этэечимнӣл, икэ̄…
…э̄лӣн, нуӈардӯтын мэ̄рӈӣтын итыл,хирурӣл-да̄, Сэвэкӣ дю̄н-да̄ бичэ̄л.
…, итыва алагӯмнӣл-да̄, хэгдыгӯмэлхирурӣл-дэ̄ Иерусалӣмдӯ умунупчэ̄л.
…, Бэгиндӯ эӈэ̄тыс хулганӣра; тара̄хирурӣл, А̄рон омолгилин, о̄ӈа̄тытын.
Хэгдыгӯхирурӣл, бэгсэл-дэ̄, Нуӈанма̄н Пила̄ттӯ уӈ…
Тар хэдэдерэктын,хирурӣл, ӈа̄лалдӯвар гунмэ̄чин ковчегпа̄н …
…мэӈурвэ гакса̄л, суручэ̄л, хэгдыгӯлхирурӣлгуннэгэчӣнтын о̄ча̄л.
(скрыть контекст)

Форма хирурӣл встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Итого29