Частотность: 0,009% (11 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ахӣ-да̄ (1), дэгил (1), иса̄к (1), мэ̄р (1), тэдэвумнӣл (1), уӈкеро̄денэл (1), хэгдыгӯлтын-вэл (1), эмэксэ̄л (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: багдамал (2), биргэлвэ (1), гарада̄вӈа̄тытын (1), городтук (1), мунэ (1), нуӈартын (1), о̄надукин (1), тэгэмэ̄рил (1), хэгдыхэсэ̄л (1), эделӣн (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

мэ̄ртынбагдамал тэтыгэлтын», — туг гӯннэ.
Дэгил, дэгил, дэгилмэ̄ртын, хэгдыхэсэ̄л, дэгиктэвкӣл бисэ̄л т…
…ӯхӣвэ о̄надукин дӯннэн калтавча̄,мэ̄ртынмэ̄р мэ̄рнӯнмэр кухӣлчэ̄л.
…̄н сурурэ, Иса̄к нуӈанма̄н э̄рӣчэ̄,мэ̄ртынбидерӣл дӯннэӈдуктын, Хана̄ндук, э…
Тэдэвумнӣлмэ̄ртынЛо̄тпа ахӣнӯнма̄н, дю̄р хунӣлнӯн…
…дёлолди гарада̄вӈа̄тытын, таргачӣр,мэ̄ртынва̄внадӯвар буруичӣл» (Моисе̄й или…
мэ̄ртынтэгэмэ̄рил о̄да̄вар, нуӈартын омолги…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄ртын встречается в 3 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)8
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
Итого11