Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (2), абасюсь (1), ала̄ткэл (1), аминин (1), бисэ̄с (1), бичэтын (1), воробьева (1), ганалви (1), гэрбилвэтын (1), данӣлдӯ (1), дялдуви (1), евгения (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэгин (2), хиргэ̄чэ̄ (2), алагӯлча̄ (1), алагӯмнӣлдук (1), ама̄ка̄н (1), аминми (1), арчаран (1), би (1), бӣ (1), бидерӣн (1), бихим (1), бо̄ка̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-IMPF-PROB-3PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ми эрӯвэ о̄дярӣдукин тӯрэ̄тчэчэ̄,гунденэ: «Тэгэмэ̄р, мэ̄нми бо̄ка̄нми, Давид…
…о̄ча̄, тарит нуӈан дяяга̄рви нӣчэ̄,гунденэ: «Бӣ ню̄риктэлвэв усмӣ, минӈӣ эӈ…
Иоа̄н бимӣ, Нуӈанма̄н нувчадяча̄,гунденэ: «Бӣ Синдӯ мӯдӯ эӣвӈэ̄тыв бимч…
Неравумни часки матал гэрбилвэтынгунденэсценала нуӈарватын турэтми орирэн.
…Исраильдӯ, Иудадӯ-да̄ силбадяча̄н,гунденэ: «Эрӯлвэр хоктолвор эмэ̄нкэллу, Ми…
…тэгэмэ̄рдӯ Данӣлдулӣ улгучэ̄нчэ̄,гунденэ: «Данӣлдӯ Сэвэкӣ Эрӣнин бихин, …
…лви иландя̄р мэӈурвэ амаскӣ бӯчэ̄,гунденэ: «Бӣ ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄м: бӣ буруйъ…
(скрыть контекст)

Форма гунденэ встречается в 18 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)3
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Хавал мудана ачин (2013)1
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)1
Хо̄ бэе (2011)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)4
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
2
Итого53