Частотность: 0,035% (43 употребления)

Наиболее частые левые соседи: упкат (2), хэгды (2), бе̄га (1), бихӣ (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯдэ̄тын (1), бэгсэлдулэ̄вэр (1), бэел (1), городтула̄ (1), гунмурӣ (1), гэрбӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бихӣ (2), агиды (1), арктика (1), ахӣӈа̄ткачӣн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄л (1), бэеӈилин (1), бэрилвэр-вэл (1), гумэ̄тчэчэ̄ (1), гэрбӣчӣ (1), дёломол (1), дю̄ви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. город[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…н, дявучадярӣ мо̄лтай, тынӈаптӯтайгородуркэвэ̄н чуптӯлӣча̄.
Хавамнӣл тара̄городбэгсэлдӯн мэтэвчэ̄л.
Епес хэгдыгородбичэ̄, тадӯ дю̄р няма̄ тунӈадя̄р ты…
…ча̄ла̄тын, Иерихо̄н тэгэмэ̄рин упкатгородуркэлвэ̄н сомивка̄нча̄н.
Таргородхэгды ла̄муды̄ а̄гкӣттӯн бичэ̄н.
Тарлаха хирурӣ Илийгородуркэн дагадӯн бихӣ хоктодӯ тэгэтч…
… столица Йошкар-Ола, лучадыт «Хуламагород» гэрбичэри.
(скрыть контекст)

Форма город встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)39
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого43