Частотность: 0,388% (470 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: упкат (14), тар (13), кэтэ (7), бэел (6), экӣчитын (5), бэе (4), ихиврӣл (4), нуӈанма̄н (4), со̄ (4), сэвэкӣ (4), бидерӣл (3), бичэ̄л (3); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ихиврӣл (10), упкат (10), бидерӣл (6), бэел (6), кэтэ (6), бувкӣл (4), ӣсӯс (4), нуӈартын (4), со̄ (4), сэвэкӣ (4), экӣчитын (4), аят (3); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-NOM
  2. человек[N]:cn-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Дяличӣл о̄хикталва э̄руктадярӣлбэелсуручэ̄лэ̄тын, О̄сип толкиндӯн Бэги…
Дю̄р дэрэчӣлбэелевреил уӈкеро̄вун дю̄лдӯтын, тулӣл…
Ва̄л тӯрэ̄нмэ̄н ихиврӣлбэел, авдӯча̄нма илавуврӣ мо̄лдӯ нэ̄к…
…о̄вундӯ «Аминмун Мунӈӣ» Бэгин мунэбэелмундӯ эрӯвэ о̄наватын дялдӯвар эд…
…дӯви ая̄врӣлӣ тыкэ̄н дукуча̄: Бӣбэел-дэ̄, Сэвэкӣ тэдэвумнӣлин-дэ̄ тӯр…
Тар городылдӯ бидерӣлбэелмэ̄мэ̄рилнӯнмэр а̄дяча̄тын, хуӈтул …
…̄н-да̄т гундем: таргачӣрва о̄дярӣлбэелСэвэкӣ Тэгэмэ̄рдерӣвэ̄н эдеӈэ̄тын …
(скрыть контекст)

Форма бэел встречается в 24 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)4
Букатырь (2012)1
Гарпарикан-мата (1980)3
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Мэӈрундя-мата (1981)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)3
Омо̄сов-брудя̄га (2012)2
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)10
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)366
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)9
Сиктэнэй (1988)4
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хо̄ бэе (2011)6
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)16
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)7
Чинанай Омолгичанын (1988)5
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
19
Итого466