Частотность: 0,388% (470 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: упкат (14), тар (13), кэтэ (7), бэел (6), экӣчитын (5), бэе (4), ихиврӣл (4), нуӈанма̄н (4), со̄ (4), сэвэкӣ (4), бидерӣл (3), бичэ̄л (3); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ихиврӣл (10), упкат (10), бидерӣл (6), бэел (6), кэтэ (6), бувкӣл (4), ӣсӯс (4), нуӈартын (4), со̄ (4), сэвэкӣ (4), экӣчитын (4), аят (3); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-NOM
  2. человек[N]:cn-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Упкатбэелчӯкава урэвкӣл, бэе кэ̄не̄врӣн чу…
…дук Иоа̄ннӯн энэдукин адагара упкатбэелСэвэкӣ дю̄н сомивундӯн бихӣл нуӈа…
… гундерэн: „Минӈӣ тэгэ̄вэв ты̄нкэл,бэелэкӣчитын бирэ дӯннэлэ̄ эмэксэ̄л, н…
…уӈан, илмактал, нуӈаннӯнин ихэвчэ̄лбэелтӯрэ̄рвэтын до̄лчатча̄н.
Ӣсӯс дагадӯн алагӯвумнӣлин,бэел-дэ̄ тэгэчэ̄лэ̄тын, Нуӈан нуӈарватын…
Тар, хэлэ, тэдёсэ̄лбэел: «Ӣдук-ка бакадян-да̄ тар ирэ̄ксэл…
…гэмэ̄рвэ̄н — фарао̄нма — дыхӯтчэрӣбэелбэгинтын бичэ̄н.
(скрыть контекст)

Форма бэел встречается в 24 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)4
Букатырь (2012)1
Гарпарикан-мата (1980)3
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Мэӈрундя-мата (1981)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)3
Омо̄сов-брудя̄га (2012)2
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)10
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)366
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)9
Сиктэнэй (1988)4
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хо̄ бэе (2011)6
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)16
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)7
Чинанай Омолгичанын (1988)5
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
19
Итого466