Частотность: 0,084% (102 употребления)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бэгин (4), нуӈарватын (3), мула̄нкаллу (2), нуӈан (2), упкат (2), адагача̄л (1), алагӯлча̄ (1), алагӯнава̄н (1), ахактанал (1), ахарактын (1), а̄чинӈӣдяӈа̄в (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ӣсӯс (5), гунивчэ̄ (2), илитчарӣл (2), нуӈан (2), тӯрэ̄нмэ̄н (2), айда̄ви (1), айдярӣвас (1), айкаллу (1), айча̄н (1), алагӯлча̄ (1), алагӯӈа̄тытын (1), араснай (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. человек[N]:cn-PL-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Сэвэкӣбэелвэая̄вдярӣдукпи нуӈартын дя̄ритын Мэ̄…
Умнэ̄кэ̄н Ӣсӯс,бэелвэичэксэ̄, урэлэ̄ тӯктычэ̄.
Умнэ̄т нуӈан дюлэдӯви илан ӈэнӯлбэелвэичэчэ̄.
Тар алагӯндӯ Сэвэкӣбэелвэайрӣлӣн, Сэвэкӣ Тэгэмэ̄рдулӣн гу…
…̄ о̄н о̄ӈа̄тпар гулдымэ̄чилчэ̄л: «Эрбэелвээ̄ӈнарап?
Ниӈӣн, уло̄к-тэ̄,бэелвэва̄дярӣ, дёромӣрӣ, ахӣма̄ндярӣ-…
… умунупивдэ̄тын упкат дӯннэлдулӣвибэелвэуӈты̄чэ̄.
(скрыть контекст)

Форма бэелвэ встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)97
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Сиктэнэй (1988)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Итого100