Частотность: 0,086% (104 употребления)

Наиболее частые левые соседи: эр (4), аӈэ (2), гӯнэн (2), ӣсэ̄л (2), минэ (2), э̄кун (2), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯнма (1), ахӣ (1), ая̄врӣ (1), бинӣдӯтын (1), бо̄тур (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: балдывса̄н (2), ка̄хитча̄н (2), тавар (2), э̄кун (2), эмэвсэ̄н (2), эмэрэн (2), эр (2), ахӣ (1), а̄чин (1), аяра̄лдынма (1), бидеӈэ̄н (1), бинэвэ̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тариӈилин ӣсэ̄л: «э̄кунтавар? — гӯсэ̄л.
Кэтэтмэрвэ гундем:э̄кун-кат на̄дачӣ эчэ бирэ, Ӣсӯс Кирис…
…ма бихӣдукив, синдӯ-дэ̄, тэгэмэ̄р,э̄кун-кат эрӯе энэдукив о̄ра, левил минэ…
…уйда̄рӣватын до̄лдыкса̄, нюӈнӣмнӣэ̄кун-кат буруйва̄н эчэ̄ бакара.
…чэ̄л: „Виплее̄мдула̄ суругэ̄т, тадӯэ̄куно̄ча̄ва, тар Бэгин миттӯ мэтэвнэвэ̄…
…бӯчэ̄, нуӈардӯтын бурдукъятын-кат,э̄кунна̄дачӣва упкатпа̄н-да̄ бӯдечэ̄.
Дӯннэдӯ-кэ мӯдук хуӈтуэ̄кун-кат а̄чин бичэ̄, тар оёлӣн хактыра…
(скрыть контекст)

Форма э̄кун встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Омо̄сов-брудя̄га (2012)1
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)3
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)42
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)8
Хо̄ бэе (2011)10
Итого65