Частотность: 0,058% (70 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: нуӈан (4), иуда (3), персия (3), сэвэкӣ (3), ассирия (2), исраиль (2), анӈанӣдӯн (1), аяка̄кӯн (1), битэр (1), бо̄ка̄рин (1), бо̄тур (1), бугадӯ-да̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: ассирия (4), вавило̄н (3), исраиль (3), иуда (3), сэвэкӣ (3), дукувунма (2), кир (2), сирия (2), албӣничӣт (1), амаргӯ (1), ахӣлада̄ви (1), библиядӯ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. народ[N]:cn-DER-PL-NOM-POSS.3SG
  2. царь[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ӯтын гунмувкэ̄лди гундечэ̄: Сэвэкӣтэгэмэ̄ринмэ̄нӈӣдӯви дӯннэдӯви бурдук чӣм…
… дю̄н баянма̄н-да̄ сурувчэ̄, Исраильтэгэмэ̄ринСоломон Бэгин дю̄дӯн о̄налва̄н алта…
… Ӣсӯс Киристо̄с, Сэвэкӣ омолгин —тэгэмэ̄рин, бугадӯ-да̄ эрӯ, мэргэ̄н-дэ̄ а̄чи…
…ӈанӣлди удавка̄нча̄л — Персия хуӈтутэгэмэ̄риння̄н Дарий гэрбӣчӣ тэгэмэ̄р о̄дала…
… севернай дӯннэ — Исраиль — амаргӯтэгэмэ̄ринбичэ̄.
Тар инэӈӣлду Ассириятэгэмэ̄ринСеннакирим, нуӈаннӯнин энэ кухӣрэ,…
Сэвэкӣтэгэмэ̄ринӈэ̄рӣвурвэ гача̄л, ахӣларӣ бэевэ …
(скрыть контекст)

Форма тэгэмэ̄рин встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)66
Итого66