Частотность: 0,021% (25 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӯчэ̄ (2), авра̄мдӯ (1), бидерӣл (1), бӯнэви (1), бэгин (1), давидпа (1), дӯннэлӣ (1), дюлэдӯн (1), дявӯчадяӈа̄с (1), дялувдяӈа̄н (1), ихиврӣ (1), кэтэвэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэгин (2), гуннэви (2), сэвэкӣ (2), алагӯвумнӣ (1), аминдӯс (1), а̄чинӈӣра (1), бӯдерэн (1), бӯчэ̄н (1), бэгин-кэ (1), ва̄ра (1), девгэ̄тэ̄дэ̄в (1), дялувунни (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Сэвэкӣ гуннэвитӯрэ̄нмио̄кин-да̄ дялувувкӣ, Нуӈан эӈэ̄тын …
…дёно, Бэгиндӯ уӈкеро̄денэ, эргэчӣнтӯрэ̄нмибӯчэ̄: «О, Эӈэхӣмэмэ Бэгин!
…ӣра ӣлтэнчэ̄лэ̄н, Бэгин Давидтула̄тӯрэ̄нмиихиврӣ бэевэ, Напанма, уӈчэ̄, тар б…
Иерусалӣмдӯ бихӣ Сиондук Бэгинтӯрэ̄нмию̄вдеӈэ̄н.
…н тыевунӈэчӣн дӯннэлӣ иктэдеӈэ̄н,тӯрэ̄нмиэӈэхӣдин эрӯ бэевэ ва̄дяӈа̄н.
Сэвэкӣтӯрэ̄нмиихиврӣ бэеӈдулӣви Самуилдулӣ гунн…
…вэ̄н упкатпа̄н дялувӈа̄тпи, мэтэвнэ,тӯрэ̄нмибӯчэ̄.
(скрыть контекст)

Форма тӯрэ̄нми встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)25
Итого25